Velkommen til Gardermoen Campus, Norges nye arena for helseinnovasjon.

Ønsker du en omvisning på Gardermoen Campus?
 

Om Gardermoen Campus

Innovasjonspotensialet i norsk helseindustri er stort. Økt etterspørsel for mer brukersentrerte løsninger, koblet med ny velferdsteknologi, innebærer unike muligheter for innovasjon og samhandling. Gardermoen Campus har som mål å skape en arena for innovasjon og økt samhandling mellom aktører i helse-Norge.

Gardermoen Campus er et stort utviklingsområde på om lag 60 dekar som i dag er bebygget med 38 000 kvm bygg. Det er plass til ytterligere ca. 30 000 kvm.

Etableringen av LHL-Sykehuset Gardermoen og Helsehuset har skapt grunnlag for en nærings- og tjenesteklynge særlig innen helserelatert virksomhet: Medisin, forskning og utvikling (FOU), teknologi, tjenesteyting, undervisning, offentlig/privat helsetilbud og annen kunnskapsbasert næring.

Ulike nærings- og tjenesteformål vil gi grunnlag for et lokalt tjenestetilbud med møteplasser, spisesteder og aktive uterom, til fordel for sykehuset og nærmiljøet. Området har et potensial som forbindelse mellom tilliggende rekreasjonsarealer, og kan bli en destinasjon i akseptabel gang- og sykkelavstand fra Jessheims boligområder, uten at man konkurrerer med Jessheim som områdets sentrum.

Området utvikles av Gardermoen Campus Utvikling AS, et selskap eid av SBB Samfunnsbygg AS og Aspelin Ramm Eiendom AS. Bygningene er tegnet av Nordic Office of Architecture, som bl.a. har tegnet St. Olavs hospital i Trondheim og utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen.

 
 
 

Området

Gardermoen Campus ligger ved E6 etter flyplassavkjøringen når man kjører sørfra. Vis a vis Quality Airport Hotel Gardermoen og Esso-stasjonen.

Gardermoen Campus vil være en del av byen Jessheim, med nærhet til så vel sentrumsområdet i Jessheim som store boligområder. Samtidig ligger området naturnært, ved Nordbytjernet, som er et velkjent rekreasjonsområde. Tomtens beliggenhet gjør at den ikke er sjenert av flystøy, til tross for kort avstand med gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo Lufthavn.

Intensjonene er å skape et sted med arkitektoniske og landskapsmessige kvaliteter. Erfaringene Aspelin Ramm har fra f. eks. Vulkanprosjektet i Oslo skal brukes til å redusere energibruken og utnytte fordelene ved at ulike funksjoner samlokaliseres. Hemfosa har lang erfaring med ulike former for helsebygg.

I planen ønskes det lagt til rette for en høy kollektivandel med styrking av kollektivaksen mellom Jessheim og Gardermoen. Det legges vekt på grønne rekreasjonsområdet og gode gang- og sykkelforbindelser.

 
 
 

Aktører

Byggene på Gardermoen Campus er fullt utleid til følgende aktører:

LHL-sykehuset Gardermoen

30 000 kvm

I starten av 2018 samlokaliserte LHL-klinikkene Feiring og Glittre seg i et nytt, moderne sykehus på Gardermoen Campus, for å gi pasientene enda bedre tilbud og behandling til flere.

LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon med over 52 000 medlemmer. Kombinasjonen av 250 lokallag, klinikker og sykehusdrift gir LHL en unik mulighet til å følge opp pasienter og pårørende før, under og etter behandling. Gjennom forskning, politisk påvirkning, folkeopplysning, profesjonell behandling og tett oppfølging har LHL siden 1943 bidratt til å gi folk et bedre liv.

Les mer om LHL på www.lhl.no.

 

Helsehuset

8 700 kvm

Gardermoen Campus Helsehus er et felles lokalmedisinsk senter for kommunene Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Ullensaker. Helsehuset tilbyr helse- og omsorgstjenester, legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp, fysio- og ergoterapi samt rehabilitering.

Helsehuset rommer også lokaler for LHL (2800 kvm kontorlokaler), PTØ Norge (850 kvm) og Vituasapotek (220 kvm).

 

PTØ Norge

850 kvm

PTØ Norge har et spesialisert (re)habiliteringstilbud til mennesker med nevrologiske sykdommer eller skader. De tilbyr skreddersydd trening, både i gruppe og individuelt etter behov. PTØ behandler bl.a. barn og unge med Cerebral Parese. Det er avdelingskontoret på Hamar og Ski som skal flyttes til Gardermoen Campus.

Les mer om PTØ på www.ptø.no.

 

Vitusapotek

220 kvm

Vitus-apotekene tilhører Norsk Medisinal Depot (NMD), som er en av landets største leverandører av legemidler og helserelaterte produkter. Vitusapotek er sentralt plassert mellom sykehus og helsehus.

Les mer om Vitusapotek på www.vitusapotek.no.