Personvernerklæring

I kraft av å være eiendomsutvikler er Gardermoen Campus AS behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med vår virksomhetsutøvelse. I den forbindelse er vi underlagt personvernregelverket, se særlig personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvorfor vi behandler personopplysninger, hvilke personopplysninger som behandles, hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen og hvilke rettigheter du har som er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles om deg er:

Selskap: Gardermoen Campus Utvikling AS
Org. nummer: 920 599 192

Dersom du har spørsmål knyttet til personvern kan du kontakte vår personvernansvarlig:

Personvernansvarlig: Christopher Utne
E-post: chu@aspelinramm.no
Telefon: 400 20 550

Behandling av dine personopplysninger – formål, type personopplysninger og
rettslig grunnlag

Administrasjon av henvendelser

Når du kontakter oss registreres følgende personopplysninger om deg: Navn, kontaktopplysninger og eventuell annen informasjon du deler. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er vår berettigede interesser i å kunne kommunisere med deg som interessent (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Administrasjon av hjemmesider

I forbindelse med drift av våre hjemmesider behandler vi din IP-adresse og informasjonskapsler. Se utfyllende informasjon om vår bruk av informasjonskapsler i egen cookieerklæring. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av IP-adresser er vår berettigede interesse i å ha en velfungerende hjemmeside (personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f).

Bruk av cookies

Det er knyttet informasjonskapsler til våre nettsider. Se utfyllende informasjon om dette i egen cookieerklæring.

Utlevering av personopplysninger

Utlevering av personopplysninger vil kun skje dersom det er nødvendig for å ivareta
våre lovpålagte forpliktelser eller de formål som er beskrevet over. Dette vil typisk være til offentlige myndigheter.

Hvordan vi beskytter dine opplysninger

Beskyttelse av personopplysninger og annen konfidensiell informasjon er høyt prioritert hos oss. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sikrer at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak som vil hindre at personopplysninger kommer på avveie.

Bruk av databehandlere

Vi bruker eksterne databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle ulike typer personopplysninger på vegne av oss, for eksempel IT-leverandør og nettsideleverandør. I slike tilfeller inngås særskilt avtale med aktuell databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger.

Databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Alle våre underleverandører befinner seg i Europa.

Lagringstid

Personopplysninger som vi behandler lagres kun så lenge det er nødvendig for det formålet de ble innsamlet for, eller inntil lovpålagte krav om lagring opphører.

Dine rettigheter ved behandling av personopplysninger om deg

Du kan når som helst anmode om innsyn i, retting og på nærmere vilkår sletting av personopplysningene som vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å benytte deg av dine rettigheter, eller dersom du har andre spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte vår personvernansvarlig.

Behandling av brudd på personopplysningssikkerheten

Et brudd på personopplysningssikkerheten er et brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet. Vi har klare rutiner for håndtering av avvik, hvor vår personvernansvarlig skal kontaktes straks ved brudd eller mistanke om brudd. Personvernansvarlig vil vurdere hvorvidt vi er forpliktet til å varsle Datatilsynet eller ikke.

Klager

Eventuelle klager på vår behandling av personopplysninger om deg, kan rettes til personvernansvarlig.

Du kan også klage til Datatilsynet.

Cookies